Förening och styrelse

Medlemsavgiften i Gagnefs Släktforskarförening för 2023 är 150 kronor.


Vill du bli medlem är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, eller så kan du sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 5808-7214.

Lämna då uppgifter om namn, postadress, telefon och e-postadress till vår kassör Bengt-Åke Permats så att han vet vem den nya medlemmen är.

e-post:

bengtake.permats@telia.com

Vi ordnar kurser och kamratcirklar i släktforskning och i att läsa kyrkböckernas gamla text.

Som medlem kan du även få hjälp av erfarna släktforskare då du stöter på problem i din forskning.


Genom att du betalar medlemsavgiften ger du tillåtelse att dina personuppgifter behandlas enl nedan.


GDPR (General Data Protection Regulation)


Person som önskar vara medlem i Gagnefs släktforskarförening betalar via vårt bankgiro in den aktuella årliga medlemsavgiften.

Vid inbetalningen lämnar personen uppgifter om sitt namn, adress, telefonnummer

och e-mailadress och samtycker därmed att föreningen får införa dessa uppgifter i ett digitalt medlemsregister.


Detta medlemsregister förs i ett Word-Excel dokument i privat dator, som endast styrelsen i föreningen har tillgång till.


Medlemsregistret uppdateras årligen i samband med inbetalningen av årsavgiften.

De medlemmar som inte betalar efter påminnelse stryks helt ur registret.

Detsamma gäller för medlemmar som meddelar att de inte längre vill vara det.


Medlemsregistret används för att tillsända medlemmen löpande aktuell information under verksamhetsåret. E-mail adress föredras för att portokostnader och administrativa arbetet minimeras.


Kan/Vill medlem av någon anledning inte att någon uppgift skall finnas med i föreningens digitala register, skall den meddela detta till ordföranden, som med styrelsen löser önskemålet på bästa sätt för medlemskapets funktion.


I samband med föreningens årsmöte upprättas en närvarolista, där medlemmen skriver sitt eget namn.


Det är styrelsen som är personuppgiftsansvarig och som svarar för att föreningen följer lagen.


Styrelsen för verksamhetsåret 2022 består av:

Ordförande: Roger Mattsson

Birgitta Classon

Lars-Olof Nordesjö

Claes Svedberg

Inga-Lisa Lundgren

Suppleant:Yvonne Hellberg

Suppleant:Bengt-Åke Permats

e-post till vår ordförande Roger Mattsson

rm.sforsk@telia.com

Gagnefs Släktforskarförenings styrelse 

Från vänster: Birgitta Classon, Bengt-Åke Permats, Yvonne Hellberg, Roger Mattsson, Claes Svedberg, Lars-Olof Nordesjö och Inga-Lisa Lundgren